Algmene voorwaarden

Artikel 1. Definities en begrippen

 • Opdrachtnemer: Emma van Keimpema, h.o.d.n. KynoSigns. 
 • Klant/cursist: de persoon of personen ten behoeve van wie KynoSigns / Emma van Keimpema haar diensten verleend. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde persoon zijn, maar dit behoeft niet het geval te zijn.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht heeft verstrekt aan KynoSigns voor het leveren van diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van KynoSigns.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening. 
 • Derden: in voorkomende gevallen kan KynoSigns haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. KynoSigns is ten allen tijde bevoegd de samenstelling van een team te wijzigen, mocht zij dit voor een goede uitvoering of ter waarborging van de continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk achten.  

Artikel 2. Algemeen 

 • De informatie op de website van KynoSigns is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. KynoSigns geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit en/of kwaliteit en behoudt zich het recht voor de informatie zonder vooraankondiging te wijzigen en/of in te trekken.
 • Alle informatie, teksten, beeldmateriaal (video's en foto's) zijn en blijven eigendom van KynoSigns en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet gekopieerd worden.
 • De  onderhavige voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, voor zover hiervan niet uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is afgeweken. 
 • De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 
 • Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Opdrachtnemer wijst eventuele andere (algemene) voorwaarden van opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.
 • Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling en tevens van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst

 • Alle door KynoSigns gedane aanbiedingen hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. KynoSigns is slechts aan een aanbieding gehouden indien de aanvaarding hiervan zonder voorbehoud of wijziging door de opdrachtgever is bevestigd. 
 • Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 • Opdrachtnemer kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten. 
 • Een overeenkomst komt slechts tot stand zodra opdrachtnemer de door de opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering van de opdracht begint.
 • De prijzen in de genoemde aanbiedingen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
 • Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding genoemde aanbod is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer schriftelijk anders aangeeft. 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 • Iedere overeenkomst leidt voor KynoSigns tot een inspanningsverplichting, waarbij KynoSigns gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste inzicht en vermogen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering de overeenkomst dit naar het oordeel vna KynoSigns vereist, heeft KynoSigns het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
 • De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan KynoSigns aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan KynoSigns worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan KynoSigns worden verstrekt, heeft KynoSigns het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen. 
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar hoorde te zijn.
 • Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door opdrachtnemer een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer op. Opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. 
 • Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken door derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
 • KynoSigns behoudt zich het recht voor deelnemers van een training of workshop die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de training of workshop verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden meegedeeld aan de betrokkene.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

 •  Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 • Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal heben, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
 • Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 • Opdrachtnemer zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Contractduur

 • De duur van de dienstverlening hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk van tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt voor zover mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies c.q. lessen gegeven.
 • Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer worden gemaakt op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht, zoals lesuren, coachingsuren en lesmateriaal in welke vorm dan ook. 

Artikel 7. Tarieven, kosten en prijzen

 • In de offerte van KynoSigns staat steeds expliciet aangegeven welke tarieven en kosten er door KynoSigns in rekening zullen worden gebracht voor de daarin genoemde diensten. 
 • De tarieven en prijzen in de offertes, opdrachten en andere publicaties zijn exclusief BTW tenzij nadrukkelijk anders wordt aangegeven en exlcusief van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exlcusief voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals onder meer verzend- en administratiekosten, reiskosten, e.d.

Artikel 8. Betaling

 • Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 • Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 7 dagen is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 • Indien betaling achterwege blijft is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden. 
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 
 • Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot betaling van de deelfactuur, dan is opdrachtnemer gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.
 • Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door opdrachtnemer plaatsvinden. 

Artikel 9. Incassokosten

 • Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van het verschuldigde verbeurt hij een onmiddellijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldgde bedrag.
 • In het geval opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 • De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever.
 • Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 10, Tussentijdse beëindiging van de opdracht

 • Beide partijen kunne de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
 • Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan vanwege andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft KynoSigns desalniettemin recht op betaling van de door haar gemaakte kosten en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden, vindt er derhalve geen restitutie plaats.  
 • Opdrachtnemer mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken, indien de voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar gevraagd kan worden als gevolg van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn. KynoSigns houdt in dat geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëinding van de opdracht.

Artikel 11. Opschorting en ontbinding

 •  KynoSigns is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. 
 • Opdrachtnemer is tevens bevoegd de overeenkomst de (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogeljk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderzins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 • In het geval de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van KynoSigns op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt deze haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 • Opdrachtnemer behoudt te allen tijde het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 • Indien KynoSigns aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 • Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder lid 1 genoemde verplichting heeft opdrachtnemer het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 13. Intellectuele eigendom en auteursrechten

 •  Alle modellen, technieken, instrumenten, oefeningen en lesmaterialen door KynoSigns ontwikkeld en/of gebruikt voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van KynoSigns. Dat geldt eveneens voor de door KynoSigns uit te brengen rapportages. De opdrachtgever heeft slechts het recht deze rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van één of meerdere van voornoemde zaken kan uitsluitend geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van KynoSigns. Op alle door KynoSigns ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.
 • Het is niet toegestaan om zonder toestemming van KynoSigns beeld- of geluidsopnames te maken. Het is KynoSigns toegestaan met toestemming van betrokkene(n) opnames te maken die eigendom blijven van KynoSigns. 

Artikel 14. Geheimhouding

 •  Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 • Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 •  De totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het honorarium (exclusief BTW) voor het gedeelte van de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvoeit.
 • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van onderhavige voorwaarden. Tevens valt onder directe schade uitsluitend de eventuele redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aaantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in onderhavige algemene voorwaarden.
 • Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade van opdrachtgever door welke oorzaak dan ook onststaan, beschadiging, verlies of vernietiging van zaken door of namens opdrachtgever ter beschikking gesteld en inhoud van communicatieve uitingen in het kader van de opdracht. Deze verantwoordelijkheid rust bij de opdrachtgever. 
 • De in onderhavige voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer of haar ondergeschikten.
 • Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens opdrachtgever of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo'n geval is opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en mogelijk geleden schade op deze derden te verhalen.  
 • Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van ernstige tekortkomingen van opdrachtnemer. 

Artikel 16. Overmacht

 •  Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die buiten hun invloedssfeer ligt en niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 • Onder overmacht wordt in onderhavige algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet of jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. 
 • Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer haar verplichtingen had moeten nakomen.
 • Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 • Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zeflstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16. Geschillenbeslechting

 •  De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 • Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 17. Toepasselijk recht

 Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.