Privacyverklaring

KynoSigns, gevestigd Hendrik de Vosweg 22 te Jubbega, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle pricacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan KynoSigns verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier of contactforumulier. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze cursisten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. 
Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). KynoSigns is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. 
Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doelen ze worden gebruikt. 

Overzicht persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.
 • Bankrekeningnummer

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van onze dienstverlening
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten
 • Om goederen of diensten bij u af te leveren
 • Tevens verwerkt KynoSigns persoonsgegevens als zij daar wettelijk toe verplicht is, zoals bijvoorbeeld gegevens welke nodig zijn voor de belastingaangifte.

Verstrekking aan derden

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden geschiedt in beginsel niet anders dan na uw uitdrukkelijke toestemming, behoudens een daartoe strekkend wettelijk voorschrift. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst teneinde voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te zorgen. 

Bewaren van persoonsgegevens

KynoSigns bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Wij maken gebruik van de navolgende cookies:
 • Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben. 
 • Google Analytics: op deze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. KynoSigns gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruik wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben voor het gebruik van Google Analytics. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de persoonsverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kynosigns.nl.

Om er zeker van te kunnen zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Contact

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kynosigns.nl